PV de la réunion explicative du 11 mai concernant le budget participatif de la ville de Bruxelles

en vidéoconférence de 20 à 21h – 22 participants

L’Échevin de la Participation Arnaud Pinxteren brosse les grandes lignes de cette initiative: 700.000 euros sont mis à la disposition d’idées pour le Quartier européen (400.000 pour Haren)

Ces montants doivent être consacrés uniquement à des investissements (pas de frais de fonctionnement). Il peut s’agir d’aménagements de l’espace public, d’embellissements et d’achat de biens durables (par exemple des bancs pour une agora urbaine). Les fêtes de quartier sont exclues.

Des dépliants explicatifs et des affiches sont disponibles à la Maison de Quartier, rue Van Campenhout 16.

Comment soumettre une proposition ? Avoir plus de 16 ans et fédérer au moins trois personnes.

Délai: Au plus tard le vendredi 9 juillet 2021

Pour plus de renseignements : www.fairebruxelles.be et www.brusselsamen.be.

D’autres séances explicatives en ligne sont prévues les 22/5, 26/5, 5/6 et 8/6.

Renseignements : bruxellesparticipation@brucity.be et brusselparticipatie@brucity.be

Informatievergadering over de burgerbegroting van de Stad Brussel – 11 me

per videoconferentie van 20 tot 21 uur, 22 deelnemers

Schepen van Participatie, Arnaud Pinxteren, licht het initiatief toe.

700.000 euro is beschikbaar voor project ideeën voor de Europese wijk (400.000 voor Haren).

Deze bedragen mogen alleen worden gebruikt voor investeringen (geen exploitatiekosten). Het kan gaan om verbeteringen aan openbare ruimten, verfraaiingen en de aankoop van duurzame goederen (b.v. banken voor een stedelijke agora). Buurtfeesten zijn uitgesloten.

Informatiefolders en affiches zijn verkrijgbaar in het Buurthuis (Maison de Quartier), Van Campenhoutstraat 16.

Hoe moet een voorstel ingediend worden? Je moet ouder zijn dan 16 jaar en ten minste drie personen in je groep hebben.

Deadline: uiterlijk vrijdag 9 juli 2021.

Voor meer informatie: https://www.fairebruxelles.be/en www.brusselsamen.be.

Aanvullende online toelichtingssessies zijn gepland voor 22/5, 26/5, 5/6 en 8/6.

Informatie: bruxellesparticipation@brucity.be en brusselparticipatie@brucity.be